Domov

Naša spoočnosť vám ponúka vypracovanie komplexných analýz, prognóz a modelov jednotlivých procesov vo vašej firme, či už výrobných alebo ekonomických. Ďalej vám ponúkame komplexné odborné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov - od spracovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok, cez verejné obstarávanie (vrátane zakomponovania sociálnych hľadísk), administráciu, monitoring až po úspešné ukončenie vášho projektu. V oblasti grafického spracovania dokumentov sa venujeme hlavne ich typografickej a jazykovej korektúre.